ස්‌වයං රැකියා

  10,883 views

තම හැකියාවත්, කැපවීමත් තුළින් ජීවිත ගොඩනගා ගන්නට වෙහෙසන මේ මිහිකතේ තවත් දිරිය මිනිසුන් 08 දෙනෙක් වෙනුවෙන් විවිධ ස්වයං රැකියා සඳහා දිරියක් වන්නට ගෙවුණු අගෝස්තු මාසයේදී  අපට හැකියාව ලැබුණා. 


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න