රෝද පුටු පරිත්‍යාගය

  2,157 views

නොහැකිමුත් දෙන්නට දෙපා – ඇවිද යන්නට ඔබට රිසි සේ

අත්වැලක් වෙන්නම් මෙසේ අප – ජීවිතේ සුසුමන් නිවාලන

දෙපයින් නැගී සිටින්නට වරම් අහිමි වුනු තවත් අසරණ රෝගීන් 05 දෙනෙකු සඳහා මේ අගෝස්තු මාසයේදී රෝද පුටු ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

 


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න