අම්මාවරුනේ | බලපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශය

  269 views

අගෝස්තු 2022

මෙවර අප වැඩසටහන පැවැත්වූයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය​ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශය තුලය. එම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන අඩුආදායම්ලාභී ඉතාමත් අසරණව තම ජීවිකාව ගෙන යන මව්වරුන් 15 දෙනෙකුට හා අලුත ඉපදෙන දරුවාට අවශ්‍ය කරන සියලූම ද්‍රව්‍ය සපයා දීමට අපට හැකි විය.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න