වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන

  2,192 views

විශ්ව පාරමී සම සේවක සේවිකාවන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විශ්ව පාරමී වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව මෙවරද පැවැත්වුණි. ඊට අපගේ කල්‍යාණ මිත්‍රයන් සෑහෙන පිරිසක්ද දායකවූ බව සතුටින් සටහන් කරමු. මෙම වැඩසටහන නිමවන විට 80 දෙනෙකු ලේ පරිත්‍යාග කොට තිබුණි.


2 Comments

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න