ළමා පෝෂණය | මුන්දලම

  253 views

නීරෝගීමත් දරු පරපුරක් ගොඩ නැගීමේ අරමුණින් විශ්ව පාරමී අප විසින් ආරම්භ කල “ ළමා පෝෂණය” වැඩසටහන මෙම මාසයේත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මුන්දලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණි. එහිදී එම ප්‍රදේශයේ මන්ද පෝෂණ තත්වයේ පසුවන දරුවන් සිටින පවුල් 20 ක් තෝරාගෙන සහල්, කඩල, කවුපි, මුං ඇට, හාල්මැස්සෝ, ඇතුළු ද්‍රව්‍ය රැසකින් යුත් පෝෂණ සලාකයක් බෙදා දෙනු ලැබුණි.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න