ස්වර්ණ පූජා බුද්ධගයාව

  3,397 views

සියලු දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ වූ අප ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන්
වහන්සේ දස බිම්බරක් මාර සේනා පරදවමින් උතුම් සම්බෝධියට පත්වූ බුද්ධ ගයා
ශුද්ධ භුමියේ රන් ආලේප කිරීම, රණින් නිමවන ලද පුජා භාණ්ඩ හා රන් පියුම්
වළින් පුදකිරිම සිදු කිරීමට අප භාග්‍යවන්ත වූවෙමු.

බුද්ධගයා පරිශ්‍රය සියලු පිරිසිදුකිරීම් සිදුකරණු ලබන්නේ විශ්ව පාරමී පදනමයි.

බැතිමතුන් හට භාවනා වේදිකාවක් තනවා පූජා කිරීම


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න