කකුළුවන්ට අභය දානය – මැයි 2022

  287 views

කකුළුවන් හට ජීවිත දානය ලබා දීමේ උදාර චේතනාවෙන් 2022 මැයි මස ජීවී කකුළුවන් 224 දෙනෙකුව මරණයෙන් නිදහස් කර ස්වභාවික පරිසරයට මුදා හරින ලදි.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න