අභය පාරමී – මැයි 2022

  298 views

මරණය අප කොයි කාටත් බිය උපදවන සුළු දෙයකි. එය මිනිසුන්ට මෙන්ම සත්ව ලෝකයට ද එක සේ උරුමයි. තවකෙකුගේ උවමනාව වෙනුවෙන් මරණයට කැප වී සිටි ගවයින් තිදෙනෙකු මරණයෙන් නිදහස් කර නාත්තන්ඩිය  ප්‍රදේශයේ අඩු අදායම් ලාභී පවුල් වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න