රෝදපුටු ලබා දීම

  867 views

උපතින්ම දෙපයින් නැගී සිටීමට නොහැකි හා විවිධ අනතුරු හේතුවෙන් දෙපා අහිමි වූවන්ට ශක්තියක් වෙමින් 2022 අප්‍රේල් මාසය දක්වා රෝද පුටු 12ක් පරිත්‍යාග කරන ලදී.


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න