මුහුදු රැල්ලේ පහස නොදැනුනු ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

  874 views

ගමත්, නගරයත්, මුළු ලෝකයත් එකට යා වූ අතිශය දියුණු වූ ලෝකයක මහ මුහුද තම සියැසින් නොදැකපු  මුහුදු රැල්ලේ පහස තම දෙපයට නොදැනුනු පුද්ගලයකු සිටී දැයි ඔබට විශ්වාස කල හැකිද?

ඔව්, අපේ රටේ ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල එවැනි අය ඕනෑතරම් ඉන්නවා. ගල්නෑව කියන ඈත එපිට ගම් ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ධාතුසේන ගොවි සුබසාධක සමිතියේ සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් තමන් සියැසින් නොදුටු මහා සාගරය දැකීමේ නොඉවසිල්ලෙන් පසු වුනා. එහි සිටින සාමාජිකයින් 75ස් දෙනෙකු සඳහා  මන්නාරම මුහුදු වෙරළ සහ තවත් ස්ථාන කිහිපයක් නැරඹීම සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දී ඔවුන්ගේ සිහින සැබෑ කරන්නට අප භාග්‍යමත් උනා


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න