වියළි ආහාර බෙදා දීම

  85 views

කොළඹ අවට මහා මාර්ග  පිරිසිදුව තබා ගැනීමට වෙහෙසෙන පුද්ගලයින් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය රාශියකින් යුත් වියළි ආහාර පාර්සල්  බෙදා  දීම දෙසැම්බර් මස 17 වන දින සිදු කරනු ලැබුවා.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න