ග්‍රාමීය රෝහල් වලට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ

  1,820 views

2009 වසරේ රටේ පැවති දරුණු යුද්ධයත් සමග රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟ වූ අතරම, එම අවශ්‍යතාවය දැනගත් වහාම ක්‍රියාත්මක වූ අප ගලෙන්බිඳුනුවැව, ගල්නෑව, පදවිය, ඔක්කම්පිටිය, කතරගම, වැනි අති දුෂ්කර ග්‍රාමීය රෝහල් වල හිඟ වූ එම ඖෂධ ලබා දීමට අප ඉදිරිපත් වුණා.. 


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න