වවුනියා සරණාගත කඳවුර

  2,381 views

වවුනියා සරණාගත කඳවුරු වල ජීවත් වන දරුවන් සහ ගැබිණි මාතාවන් හට  ප්‍රතිජීවක එන්නත් 3000 ක් බෙදා දීමට විශ්ව පාරමී දායක විය.


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න