ලෝක ළමා දිනය

  394 views

සැමවිටම දරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය  වෙනුවෙන්  කටයුතු කරන පිරිසක් ලෙස විශ්ව පාරමී අප මෙවර ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් දරුවන්ගේ පෝෂණය නගා සිටුවීමට මෙන්ම ඔවුන්ටම වෙන්වූ දවස සතුටින් ගත කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව, නාගොඩ, ස්නාවක ජුවාම්තුමාගේ දේවස්ථානයේදී, එම ප්‍රදේශයේ අඩු අදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් 65 දෙනෙකු උදෙසා පෝෂණ ද්‍රව්‍ය රැසකින් සමන්විත පෝෂණ සලාකයක් ලබා දීම සිදු කරනු ලැබුවා.

ඒ වගේම පැමිණි සියලුම දරුන්ට ඔවුන් බොහොමත්ම කැමති ආහාර පාන වලින් සංග්‍රහ කිරීමටත් අප අමතක කළේ නැහැ.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න