කඳුලට සිනහවක් | 2022 නොවැම්බර්

  355 views

බුදුන්ට පමණක් දෙවැනි වූ නිවසේ මිණි පහන අම්මා යි. ඒ පහන ආලෝකමත් කරනා පවුලේ දරදිය අදිනා යෝධ සෙවනැල්ල තාත්තා යි...

කුඩා කල සිට අප කෙරෙහි වූ දැඩි දාරකස්නේහයෙන් යුතුව කටයුතු කරනා දෙමව්පියන් හට යම් දිනකදී කාත් කවුරුත් නැති මහළු මඩමක තනි වීමට සිදුවනවා නම් සැබවින්ම අප සමාජයක් වශයෙන් පිරිහීමට ලක් වී ඇති බවට කදිම උදාහරණයකි. ඉතින් එවන් උදවිය සොයා යන ගමනේ ඇරඹුමයි කඳුලට සිනහවක් වැඩසටහන. ඒ අනුව මෙම මාසය තුලදී කඳුලට සිනහවක් වැඩසටන් 12 පවත්වා ඇත.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න