කකුළුවන්ට අභය දානය – ජුනි 2022

  295 views

මිනිසාගේ ආහාර පිණිස තම අන්තිම හුස්ම පොද දක්වා සටන් වදිමින් සිටින කකුළුවන් 224 දෙනෙකු මරණයෙන් නිදහස් කර ඔවුන්ට නිදහසේ ජීවත් විය හැකි ලෙස ස්වභාවික පරිසරයට මුදා හරින ලදි.


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න