අභය පාරමී – ජුනි 2022

  270 views

මරණය අප කාහටත් බිය උපදවන සුළුය. එසේ ගවඝාතකාගරවල මරණ භයින් කෑ ගසමින් සිටි ගවයින් තිදෙනෙකු  නිදහස් කර බිබිල, බකිනිගහවෙල ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්  වෙත ලබා දෙන ලදි. මෙමගින් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය සවිමත් කර ගැනීමට උපකාර කිරීම අප පදනමේ අභිලාශයයි.


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න