කකුළුවන්ට අභය දානය – අගෝස්තු මාසය

  5,094 views

නිදහසේ ඇවිද යාමට තිබූ අත් කකුල් තදින් ගැට ගසා, නියත මරණය වෙනුවෙන් ගොඩ ගසා සිටි තවත් කකුළුවන් 135 දෙනෙක් සඳහා මේ අගෝස්තු මාසයේදී ජීවිත දානය ලබා දුන්නා.  

 


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න