භික්ෂු, භික්ෂුණි, උපාසක, උපාසිකා යන සිව්වනක් පිරිසටම පිරිනැමූ උතුම් ධර්ම දානය.

DPD_9005  DPD_8944
අති පූජ්යා මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනයක් 2016 ජුනි මස 11 වැනිදා කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්රූණ ශාලාවේ පැවැත්වූ අතර ඊට භික්ෂු, භික්ෂුණි, උපාසක, උපාසිකා යන සිව්වනක් පිරිසම ඇතුලත්ව 2000 වැඩි පිරිසක් සහභාගී විය. ප්‍රධාන ශාලාව අසන 1630 සීමා වූ බැවින් ඉන් පිටත දැවැන්ත තිරයක් ඉදිරිපිට 500 දෙනෙකුට අසන පහසුකම් සැපයීය. මෙය විශ්ව පාරමී සංවිධනය කල දැවැන්තම ධර්ම දාන පිංකම ලෙස අතීතයට එක්වේ.