ඇසල පුන් පෝදා හමා ගිය සිල් සුවඳ

ඇසල පුන් පෝදා හමා ගිය සිල් සුවඳ

IMG_0750   IMG_0792  IMG_0780   IMG_0777

 

2015 ඇසල පුන් පෝදා අතිගරු අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමින් වහන්සේ විසින් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශණා වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව අවසන් විය. මිට 1800 දෙනෙකු පමණ සහභාගිවිය.

මෙවර අතිගරු අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය වැඩසටහන් තුනකින් සමන්විත අතර ඉන් පළමු වැන්න ඊයේ උදෑසන බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වූ අතර, හවස් වරුවේ ලංකාවේ ප්‍රධානතම  සමාගම්වල ප්‍රධන විධායක නිලධාරින් (CEO)  ඉලක්ක කරගෙන තවත් වැඩසටහනක් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. ඊට අමතරව ජූලි 4 වැනිදා සිට 13 වැනිදා දක්වා ස්වාමින්වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ භාවනාව හුරුපුරුදු ගිහියන් ඉලක්ක කරගෙන භාවනා වැඩසටහනක් බණ්ඩාරවෙල පැවැත්වීය. ඊට 125 දෙනෙකු සහභාගී විය.

IMG_0836   photo 2

photo 5   photo 1

මෙවර සංචාරයේදී අතිගරු අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමින් වහන්සේගේ කොළඹ ආරණ්‍ය සේනාසන පහසුකම් විශ්ව පාරමී අරණ හිදී ලබාදීමට විශ්ව පාරමිය ඉදිරිපත්වූ අතර ඊට අමතරව පොදා උදැසනබණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වූ වැඩසටහනට තේ පැන් සහ සිසිල් බීම සඳහාද විශ්ව පාරමිය දායකවිය. එම කටයුත්ත ගල්කිස්ස හෝටලය විසින් ඉතා උසස් ලෙස ඉටුකළ බව සටහන් කරමු.

තවද බණ්ඩාරවෙල පැවැත්වෙන භාවනා වැඩසටහනට සහභාගිවන ස්වාමින් වහන්සේලා සහ මෙහෙණින් වහන්සේලා 12 දෙනෙකුගේ ඊට සහභාගීවීමට වැය වන විය පැහැදම් සඳහාද  විශ්ව පාරමිය දායකවිය.

P7073103  P7103278

මෙම වැඩසටහනට සහභාගිවන ස්වාමින් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වඝන්සේලා සහ යෝගින්ට බෙදාදෙන වැඩසටහන් පොත් මෙන්ම එහිදී බෙදාදීමට අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ ස්වාමින් වහන්සේගේ සිංහල පරිවර්තනය පොත් 1400ක්  ධර්මය නොලැබෙන බණ්ඩාරවෙල වැනි දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ජිවත්වන ධර්මයට කැමති පින්වතුන්ට හා දරුවන්ට ධර්ම දානයක් ලෙස බෙදාදීමටද විශ්ව පරමිය කටයුතු සකසා ඇත.

අතිගරු අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමින් වහන්සේගේ 2015 ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සහ එම වැඩසටහන් සාර්ථක කරගැනීමට විශ්ව පාරමියේ දායකත්වය අජාන් බ්‍රහම් ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව ඉතා ඉහලින් අගය කල බවද සටහන් කරමු.