කුඩා පාසැල් සංවර්ධන කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය | Small School Development Project

DSCN7820    DSCN7839

DSCN7701    DSCN8718

 

ඉතා අඩු පහසුකම් වලින් යුක්ත බැවින් වැසීගෙන යන දුෂ්කර කනිෂ්ඨ විදුහල් තුනක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ, වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශයෙන් තෝරාගෙන පුරා අවුරුදු දෙකක් තුල එම පාසැල්වල සංවර්ධනය කිරීමට මෙන්ම එහි ඉගනුම දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාද ඉටුකර ගැනීමට දායකවිය. එම පාසැල් නම්;

-          සද්ධාතිස්ස කනිෂ්ඨ විදුහල් (සිසුන් 35)

-          මොරහෙලගම කනිෂ්ඨ විදුහල් (සිසුන් 25)

-          හෙලගල්බොක්ක කනිෂ්ඨ විදුහල (සිසුන් 16)

මේ යටතේ පාසැල් තුනේම යටිතල පහසුකම් සහ පන්ති කාමර වැඩි දියුණු කරන අතරේම දරුවන්ට අවශ්‍ය පොත් පත්, සපත්තු සහ පාසැල් උපකරණ ලබාදීමටද අප අමතක නොකෙලෙමු. තවද පාසැල් තුනේම සහබාගිත්වයෙන් වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවයක් සහ වාර්ෂික විවිධ ප්‍රසංග පැවැත්වීමට කටයුතු කළේය.

මෙම පාසැල්වල දරුවන් සහ ගුරුවරුන් කොලඹ ප්‍රධාන ස්ථාන නැරබීමට විනෝද චාරිකාවක්ද සහභාගී කරවා ගත්තේය.